Balance Your Bet

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Με την παρακολούθηση ή χρήση των προβλέψεων και τις στοιχηματικές προτάσεις του ιστοτόπου Balanceyourbet ή και κάθε συνεργαζόμενου με εμάς ιστοτόπου, με τη δημιουργία λογαριασμού ή/και την εγγραφή στον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από και να συμμορφώνεστε με :

 1. Τους παρόντες Όρους Χρήσης
 2. Την Πολιτική Απορρήτου μας
 3. Την πολιτική χρήσης Cookies

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και εφόσον δεν τους αποδέχεστε να απέχετε από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Οι Όροι Χρήσης θα εφαρμοστούν σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους της Balanceyourbet και τους συνδεδεμένους λογαριασμούς (λογαριασμούς Balanceyourbet Facebook, Instagram και Twitter).

Θα υπάρξει η ανάγκη να τροποποιηθούν οι Όροι Χρήσης και οι προϋποθέσεις μας από καιρό σε καιρό για διάφορους λόγους (συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους Νόμους και κανονισμούς και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και όποτε το κρίνουμε κατάλληλο για να ικανοποιήσουμε τους χρήστες μας).

Επειδή είναι πιθανό να γίνονται αλλαγές, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης. Όλες οι σημαντικές αναβαθμίσεις των Όρων Χρήσης και προϋποθέσεων και οι ημερομηνίες εφαρμογής τους θα αναρτώνται στον διαδικτυακό μας τόπο. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, ή αν οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση που έγινε δεν είναι αποδεκτή, παρακαλείστε και σας συμβουλεύουμε να κλείσετε το λογαριασμό σας με εμάς και να απέχετε από το παιχνίδι με τις επιλογές και τις προβλέψεις μας.

Αντιθέτως, η είσοδος στην πλατφόρμα Balanceyourbet, καθώς και το παιχνίδι από τις επιλογές μας καταδεικνύουν συμφωνία με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και τις πολιτικές μας.

Επισημαίνεται ότι χρησιμοποιούμενες αναφορές όπως «εσύ», «εσείς», ή ο «χρήστης» αναφέρονται σε κάθε άτομο/πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Balanceyourbet και/ή κάθε άλλου συνδεδεμένου ιστοτόπου, καθώς και όλα τα συνδεδεμένα άτομα, ενώ οι λέξεις «εμείς» «μας» και "Balanceyourbet.com" αναφέρονται στη Balanceyourbet και τη διοίκησή του.

Προσοχή το δικαίωμα και η είσοδος στην Balanceyourbet καθώς και σε όλους τους συνδεδεμένους ιστοτόπους μπορεί να είναι παράνομο σε συγκεκριμένες χώρες.

Παραμένετε, επομένως, υπεύθυνοι για να καθορίσετε εάν η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας είναι επιτρεπτή και είναι σύμφωνη με τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και εφαρμοστέες πολιτικές της δικαιοδοσίας της χώρας σας.

Η Balanceyourbet είναι αφοσιωμένη στην παροχή άριστων υπηρεσιών χρήσης. Σας συμβουλεύουμε ότι όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι άνω των 21 (ετών). Αρνούμαστε να αναλάβουμε κάθε υπευθυνότητα ή ευθύνη αν κάποιος χρήστης χρησιμοποιεί την Balanceyourbet και τους συνδεδεμένους ιστοτόπους με την πρόθεση να αποφύγει εμφανώς τα σχετικά εφαρμοστέα μέτρα, νόμους, πολιτικές και κανονισμούς.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (εφεξής καλούμενοι ως ΟΧ) διαμορφώνουν και διέπουν τη σχέση μεταξύ και «Παρόχου» και όλων των μερών που εισέρχονται στον ιστότοπο και κάνουν χρήση των στοιχείων και περιεχομένων του με κάθε τρόπο (εφεξής καλούμενοι ως «Επισκέπτες»).

Από κοινού ο Πάροχος και οι Επισκέπτες θα καλούνται ως «τα Μέρη».

Άπαντες πρέπει να εξοικειωθούν με τους Όρους πριν τη χρήση των παροχών του ιστοτόπου.

Γενικά

Η χρήση μέρους ή όλων των στοιχείων και υπηρεσιών που παρέχονται από τον πάροχο στον ιστότοπο της Balanceyourbet (εφεξής καλούμενου ως ο «Ιστότοπος») και οι πληροφορίες, υλικό και οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται εκεί, υπόκεινται στους ΟΧ όπως διατυπώνονται παρακάτω. Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τον Πάροχο εγγράφως, οι ΟΧ συνιστούν την πλήρη σχέση μεταξύ του Παρόχου και του Επισκέπτη στη χρήση του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένου μέρους ή όλων των λειτουργιών που προσφέρονται από τον Ιστότοπο.

Ο Επισκέπτης έχει το καθήκον να διαβάσει προσεκτικά και να καταλάβει τους ΟΧ πριν τη χρήση του Ιστοτόπου. Ένας Επισκέπτης που έχει δει τον Ιστότοπο εκλαμβάνεται ότι έχει διαβάσει, καταλάβει και αποδεχθεί να δεσμευτεί από τους ΟΧ χωρίς να χρειάζεται κάποια περαιτέρω ενέργεια.

Ο Πάροχος με το παρόν επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει, προσθέσει, διακόψει, μεταβάλλει και /ή συμπληρώσει τους παρόντες ΟΧ από καιρό σε καιρό, όποτε κρίνεται κατάλληλο.

Ο Πάροχος συστήνει στον Επισκέπτη να διαβαζει προσεκτικά το περιεχόμενο των σελίδων αυτών τακτικά. Με τη χρήση του Ιστοτόπου, ο Επισκέπτης συμφωνεί να δεσμεύεται από τους ΟΧ, όπως και από την τελευταία τροποποίηση αυτών, ανεξαρτήτως αν έχει λάβει γνώση ή όχι της εν λόγω τροποποίησης.

Ο Πάροχος δεν έχει καμμία υποχρέωση να εξακριβώσει ότι όλοι οι Επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο σύμφωνα με τους τελευταίους επικαιροποιημένους ΟΧ. Η εκδοχή των ΟΧ που βρίσκονται σε ισχύ είναι αυτή που είναι αναρτημένη στον Ιστότοπο.

Σε περίπτωση κακής χρήσης και/ή κατάχρησης του Ιστοτόπου, ο Πάροχος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κλείσει ή να μπλοκάρει τον Επισκέπτη από τον Ιστότοπο και να κλείσει κάθε λογαριασμό που είναι εγκατεστημένος στο όνομα του Επισκέπτη. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να καταθέσει αγωγή ενάντια στον Επισκέπτη κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Όλες οι ποδοσφαιρικές προβλέψεις που παρέχονται από την Balanceyourbet είναι για πληροφοριακούς σκοπούς και κάθε Επισκέπτης χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από τον παρόντα Ιστότοπο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Η Balanceyourbet παρέχει κάθε περιεχόμενο σε συσχέτιση με τον αθλητισμό και τις στατιστικές και συνεπώς είναι εκδότης πληροφοριών και δεν αποδέχεται κάθε λογής τυχερά παιχνίδια, πονταρίσματα ή στοιχήματα.

Καταβάλουμε προσπάθεια να διασφαλίσουμε την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που θέτουμε στο www. Balanceyourbet.com, αλλά δεν αναλαμβάνουμε οιαδήποτε εγγυητική ευθύνη ευθέως ή κεκαλυμμένα σε σχέση με την ακρίβειά τους. Χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αποκλειστικά με δικό σας ρίσκο. Οι προβλέψεις που γίνονται αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά τις απόψεις της Balanceyourbet. Αναγνωρίζετε ότι δεν φέρουμε οιαδήποτε ευθύνη κάθε λογής που να απορρέει από τις αποφάσεις που λαμβάνετε ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης του Ιστοτόπου.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι σε περίπτωση που πληροφορίες διαθέσιμες στον Ιστότοπο αυτό δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή πρόσφατες. Το υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο παρέχεται για γενική χρήση μόνο και δεν θα πρέπει να βασίζεται κανείς σε αυτό ή να το χρησιμοποιεί ως τη μόνη βάση για να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς να συμβουλευτεί αρχικά περισσότερο ακριβείς, περισσότερο πλήρεις και πιο σύγχρονες πηγές πληροφόρησης. Κάθε τυχόν εμπιστοσύνη στο υλικό του παρόντος Ιστοτόπου απόκειται αποκλειστικά στη δική σας διακριτική ευχέρεια.

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ ΣΤΗ BALANCEYOURBET

Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να είναι άνω των 21 ετών για να συνδέονται στην πλατφόρμα Balanceyourbet. Η Balanceyourbet επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα ως προς την ηλικία κάθε Επισκέπτη και να αναστείλει τη λειτουργία κάθε λογαριασμού μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι επαρκώς και ικανοποιητικά για εμάς.

Οι Επισκέπτες επιτρέπεται να ανοίγουν έναν μόνο λογαριασμό. Οι πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων, προβλέψεων και πιθανοτήτων) είναι αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και η διάθεση ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά.

Εάν εντοπίσουμε οποιοδήποτε χρήστη με περισσότερους από έναν λογαριασμούς ή χρήστες που ρητά αναδημοσιεύουν και μοιράζονται αποκλειστικές πληροφορίες, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αντιμετωπίσουμε τυχόν τέτοιους λογαριασμούς σαν έναν ενιαίο ή ευθέως να διαγράψουμε τους λογαριασμούς αυτούς όπου κριθεί απαραίτητο.

Ιστότοποι Τρίτων Μερών

Ο Επισκέπτης αναγνωρίζει ότι κάθε λογής επαφή με τρίτα μέρη μετά την θέαση του Ιστοτόπου, είτε εσκεμμένη είτε όχι, και κάθε συνέπεια που αυτή μπορεί να επιφέρει, είναι απολύτως ανεξάρτητη από τον Πάροχο και ο Πάροχος δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνος για κάθε συμφωνία ή προσδοκία και άλλη συνέπεια που μπορεί να επέλθει ως άμεση ή έμμεση συνέπεια της επαφής αυτής.

Κάθε αξίωση ή διαφορά που μπορεί να ανακύψει μεταξύ του Επισκέπτη και ενός τέτοιου τρίτου μέρους δεν θα πρέπει να εμπλέκει με οποιονδήποτε τρόπο τον Πάροχο.

Τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένου κάθε τρίτου μέρους που διαφημίζεται στον Ιστότοπο, δεν έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα του Επισκέπτη και κάθε τυχόν άλλα δεδομένα που έχει παράσχει ο Επισκέπτης στον Πάροχο.

Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστοτόπων που μπορεί να παρακολουθεί κανείς μέσω του Ιστοτόπου. Όλο το περιεχόμενο οπτικοακουστικών έργων (video) που βρίσκονται αναρτημένα στον Ιστότοπο δεν φιλοξενείται στους servers του Παρόχου ούτε έχει δημιουργηθεί ή αναρτηθεί στον server του Παρόχου ούτε έχει δημιουργηθεί ή αναρτηθεί στο server φιλοξενίας του Παρόχου.

Ο Πάροχος δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως υπόχρεος για κάθε τυχόν απώλειες ή ζημίες που μπορεί να έχει υποστεί ο Επισκέπτης εξαιτίας της ύπαρξης αυτών των εξωτερικών ιστοτόπων ή πηγών, ή εξαιτίας της εμπιστοσύνης που έχει αποτεθεί στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη κάθε διαφημιστικού, προϊόντος ή δεδομένου σε αυτούς τους ιστοτόπους ή τις πηγές ή που είναι προσβάσιμο μέσω αυτών.

Διανοητική Ιδιοκτησία

Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Πάροχο, οι Επισκέπτες δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να αντιγράφουν, τροποποιούν, ανακατεύονται με, διαθέτουν, μεταφέρουν, απεικονίζουν, αναπαράγουν, μεταβιβάζουν, αναβιβάζουν, μεταφορτώνουν ή χρησιμοποιούν με άλλο τρόπο, ή μεταβάλλουν οποιοδήποτε εκ του περιεχομένου του Ιστοτόπου.

Κάθε παραβίαση του ανωτέρω όρου ενδέχεται να ισοδυναμεί με παραβίαση των εφαρμοστέων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εφαρμοστέων νόμων. Ο Πάροχος και κάθε άλλο μέρος εξουσιοδοτημένο αντ’ αυτού, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναζητήσει τις ανώτατες προβλεπόμενες εκ του Νόμου ζημίες ενάντια σε κάθε μέρος που διαπράττει την παραβίαση άμεσα ή έμμεσα.

Τύπος Σχέσης

Οι παρόντες ΟΧ δεν αποσκοπούν στη δημιουργία συνεταιρισμού, πρακτορείου ή κοινοπραξίας μεταξύ Παρόχου και Επισκέπτη.

Παραβίαση Συμφωνίας

Εάν ο Επισκέπτης αποτύχει να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε όρο εκ των ΟΧ ή αν ο Πάροχος δικαιολογημένα υποπτεύεται ότι κάποιος Επισκέπτης είτε άμεσα είτε έμμεσα αποτύχει να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε όρο εκ των ΟΧ, ο Πάροχος επιφυλάσσεται του δικαιώματός του και όλων των διορθωτικών μέτρων που θα έχει στη διάθεσή του, και κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, να κλείσει ή μπλοκάρει τον Επισκέπτη από τον Ιστότοπο, και να κλείσει κάθε λογαριασμό που έχει εγκατασταθεί στο όνομα του Επισκέπτη και σχετίζεται με αυτό, και διατηρεί το δικαίωμα να καταθέσει αγωγή κατά του Επισκέπτη κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Νομική Συμμόρφωση

Οι Επισκέπτες συμβουλεύονται να συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία στη δικαιοδοσία στην οποία κατοικούν και/ή διαμένουν και/ή είναι παρόντες. Ο Πάροχος δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για κάθε τυχόν ενέργεια που λαμβάνει χώρα από οποιαδήποτε αρχή ενάντια του Επισκέπτη σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου.

Επικεφαλίδες

Οι Επικεφαλίδες αποσκοπούν στην σαφήνεια και προς διευκόλυνση της ανάγνωσης των παρόντων ΟΧ. Δεν έχουν τη σκοπιμότητα ενός μέσου μεθερμηνείας του περιεχομένου της παραγράφου που ακολουθεί κάθε επικεφαλίδα. Οι Επικεφαλίδες δεν αποσκοπούν στο να δεσμεύσουν τον Πάροχο με οποιονδήποτε τρόπο.

Παραίτηση

Κάθε παραίτηση από τον Πάροχο σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση από κάποιον Επισκέπτη οποιασδήποτε πρόβλεψης των παρόντων ΟΧ, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραίτηση από κάθε αντίστοιχη παραβίαση του ίδιου ή άλλου όρου αυτών των ΟΧ.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Εγγυήσεις και Δηλώσεις

Με το παρόν διευκρινίζεται ότι ο Πάροχος δεν κάνει οποιαδήποτε δήλωση, δέσμευση ή ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (είτε σαφώς είτε κεκαλυμμένα) ότι το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου είναι σαφές και / ή κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένο σκοπό εξαιρουμένων των εγγυήσεων που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ρητά σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τους παρόντες ΟΧ.

Η χρήση του Ιστοτόπου εναπόκειται αποκλειστικά στον κίνδυνο του Επισκέπτη. Ο Ιστότοπος δεν αποτελεί έναν ιστότοπο παιχνιδιού ή στοιχήματος. Ο Πάροχος του Ιστοτόπου δεν παρέχει υπηρεσίες παιχνιδιού ή στοιχημάτων, επομένως δεν παρακρατά ούτε ελέγχει κονδύλια παικτών και δεν εμπλέκεται σε συναλλαγές παιγνίων. Οι Στοιχηματικές πιθανότητες που παρουσιάζονται από τον Ιστότοπο αποτελούν μέρος πληροφόρησης και λειτουργίας του Ιστοτόπου.

Ο Πάροχος δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε από τις λειτουργίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο είναι αδειοδοτημένες, και ότι η λειτουργία τους θα ικανοποιήσει πλήρως τον Επισκέπτη, ότι είναι απολύτως ασφαλείς και απαλλαγμένες από σφάλματα, ότι είναι επικαιροποιημένες τακτικά, ότι κάθε ελάτωμμα στο λειτουργικό πρόγραμμα επιδιορθώνεται τακτικά, ότι (η λειτουργία) είναι αδιάκοπη, ότι ο Ιστότοπος είναι απαλλαγμένος από ιούς και σφάλματα, ή ότι είναι συνεχώς λειτουργικός, ότι είναι επαρκής, ότι οι πληροφορίες και οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε αυτόν είναι αξιόπιστες, ή ότι κάθε άλλη πληροφορία που αποκτάται και λειτουργία που χρησιμοποιείται στον Ιστότοπο είναι επαρκής και αξιόπιστη.

Εκείνοι που επιλέγουν να εισέλθουν στον Ιστότοπο το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται. Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» και ο Πάροχος δεν χορηγεί καμμία εγγύηση σχετικά με αυτό εκτός αυτών που προβλέπονται από το νόμο και συγκεκριμένα, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη ή ότι θα είναι συνεχής, ανάλογη, ασφαλής και χωρίς σφάλματα.

Ο Πάροχος δεν θα κρατήσει όσα συγκεκριμένα δεδομένα του παρέχει ο Επισκέπτης. Ο Επισκέπτης είναι υπεύθυνος για να λαμβάνει όσα μέτρα κρίνονται αναγκαία για να σώσει αυτά τα δεδομένα.

Απώλεια ή Ζημία

Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημία, άμεση ή έμμεση, την οποία ενδέχεται να έχει υποστεί ο Επισκέπτης ή ένα τρίτο μέρος, ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ζημιών που έχουν προκληθεί από μια εμπορική απώλεια, μία απώλεια όφελους, μια απώλεια προσδοκόμενων κερδών, ή άλλου οφέλους, παρεμπόδιση λειτουργίας επιχείρησης, απώλεια εμπορικών πληροφοριών, ή κάθε άλλη χρηματική ή συνακόλουθη ζημία.

Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για τα κέρδη που προέκυψαν ή τις ζημίες που υπέστησαν ιστότοποι τρίτων μερών που απορρέουν από τη χρήση πληροφοριών που παρουσιάστηκαν στον Ιστότοπο.

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των προηγούμενων δύο όρων, δεν αναγνωρίζεται ούτε γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε ευθύνη με το παρόν για τα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, θέματα:

I. Λάθος(η), τυπογραφικό (ά) λάθος (η), εσφαλμένη (ες) ερμηνεία (ες), εσφαλμένη ακοή, εσφαλμένη ανάγνωση, εσφαλμένη μετάφραση, τυπογραφικά λάθη, λάθη στην ανάγνωση, σφάλματα στις συναλλαγές, τεχνική απειλή, σφάλματα στην εγγραφή, πρόδηλο(α) σφάλμα(τα), ανωτέρα βία και/ή κάθε άλλο παρεμφερές λάθος(η) σφάλμα(τα);

 1. Παραβίαση των κανόνων του Παρόχου;
 2. Εγκληματικές ενέργειες;
 3. Συμβουλή, σε οποιαδήποτε μορφή, παρεχόμενη από τον Πάροχο;
 4. Νομικές ενέργειες και/ή άλλα μέτρα ανάκτησης ζημίας;
 5. Απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως έχει υποστεί ο Επισκέπτης ή τρίτα μέρη, ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ιστοτόπου, του περιεχομένου του ή κάθε συνδέσμου που έχει προταθεί από τον Πάροχο;
 6. Απώλεια ή ζημία την οποία ενδεχομένως έχουν υποστεί ο Επισκέπτης ή τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα κάθε μεταβολής, αναστολής λειτουργίας ή διακοπής λειτουργίας του Ιστοτόπου;
 7. Εγκληματική χρήση του Ιστοτόπου ή του περιεχομένου του από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή ενός ελατώμματος, ή μιας παράλειψης ή κάθε άλλου παράγοντα πέρα από τον έλεγχό μας;
 8. Κάθε χρήση του Ιστοτόπου εξαιτίας της εισόδου τρίτου μέρους, που αποκτά πρόσβαση σε ιδιωτικές περιοχές που απαιτούν είσοδο και κωδικό ασφαλείας χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό χρήστη ενός Επισκέπτη;
 9. Σε περίπτωση διαφοροποίησης στις υπηρεσίες, τις λειτουργίες και κάθε άλλου στοιχείου παρεχόμενου από τον Ιστότοπο εξαιτίας ιών ή σφαλμάτων όπως συνδέεται με όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν τον Ιστότοπο, κάθε ζημία, κόστος, δαπάνη, απώλεια ή αξίωση που ανακύπτει από τις προαναφερθείσες διαφοροποιήσεις;
 10. Κάθε ενέργεια ή παράλειψη από έναν πάροχο διαδικτύου ή από κάθε τρίτο μέρος με το οποίο ο Πάροχος ενδεχομένως έχει συμβληθεί προκειμένου να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας μεταξύ του παρόχου διαδικτύου και του Επισκέπτη, ο Πάροχος δεν δύναται να αποτελέσει μέρος της αγωγής και τυχόν τέτοια αγωγή δεν θα επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τους παρόντες ΟΧ;
 11. Κάθε τυχόν αξίωση που απορρέει ως αποτέλεσμα της ζημίας που υπέστη ένας Επισκέπτης εξαιτίας του περιεχομένου κάθε υλικού αναρτηθέντος στον Ιστότοπο από έτερο Επισκέπτη ή τρίτο μέρος, μη αδειοδοτημένο από τον Πάροχο.

Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να χρησιμοποιούν την υπηρεσία σύμφωνα με αυτούς τους ΟΧ. Σε περίπτωση αποτυχίας συμμόρφωσης με αυτούς τους ΟΧ ή για κάθε άλλη νομική αιτία, η Balanceyourbet δύναται να αναστείλει την υπηρεσία ή να τη διακόψει αμέσως ή σε κάθε άλλο χρονικό σημείο επιλογής της Balanceyourbet, κατ’ εφαρμογή νόμου και χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Η Balanceyourbet δύναται πάντα, ακόμα και χωρίς προειδοποίηση, να αποφασίσει να αναστείλει ή σταματήσει την παροχή της υπηρεσίας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη μεθερμηνεία, εκτέλεση ή διακοπή των παρόντων ΟΧ, τα μέρη μπορούν να αναζητούν μια φιλική επίλυση πριν προβούν σε νομικές ενέργειες. Οι παρόντες ΟΧ διέπονται από το Κυπριακό δίκαιο. Σε περίπτωση επίμονης διαφωνίας, τα μέρη μπορούν να αναθέσουν αποκλειστική δικαιοδοσία στα αρμόδια δικαστήρια της Κύπρου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2018

Balance Your Bet

Copyright © 2018-2024Copyright © 2018 - 2019 «BALANCEYOURBET»
balanceyourbet.com is owned by Prasalyn Holdings Ltd (reg. number HE394320) with a registered office located at Kennedy Avenue 12, Kennedy Business Centre, 2nd floor, 1087, Nicosia, Cyprus

Εισοδος στο λογαριασμο σου

[[ errorMessage('loginAttempt') ]]

[[ errorMessage('loginEmail') ]]

[[ errorMessage('loginPassword') ]]

Ξέχασες τον κωδικό;


Δεν έχεις λογαριασμό; Κάνε εγγραφή εδώ

Δημιουργια δωρεαν λογαριασμου

ACCOUNT CREATED

Before you are able to log in, we need you to verify your e-mail address first. You will receive an e-mail in a few minutes with instructions to complete the registration process.

[[ errorMessage('email') ]]

[[ errorMessage('country') ]]

[[ errorMessage('password') ]]

[[ errorMessage('confirmPassword') ]]

[[ errorMessage('acceptTerms') ]]